Sa Kiliran ni Mama

“Ang paghigugma sa inahan, labaw pa sa pag-amping kanimu samtang ana-a pa ka sa iyang sabakan”

Sa wala pa kita nahimugsu ni-ini’ng kalibutana, gibubu na sa atu’ng inahan ang wala’y sama nga paghigugma. Gikan sa iyang sabakan, gi-antus niya ang siyam ka buwan – ang kakuyaw sa pagpanganak. Apan tungud sa kamatu-uran nga ikaw usa ka bilihun’g gasa gikan sa kahitas-an, tanang kakapuy ug kaluya andam niya’ng antusun arun lamang kita magmalipayun.

Sa edad nga uno, kanunay ka niyang gisapnay, punu ka sa iyang haluk ug gakus, andam siyang patyun tanang mananap nga mutugudun sa imong panit. Bisag sa kakapuy sa iyang lawas sa tibu-uk adlaw nga trabaho, andam gihapun siya nga mubangon kung muhilak ka sa tungang gabii o kun ilisdan naka ug lampin o diaper.

Sa edad nga tres, lipay kaayu siya sa dihang ang imu’ng kamang nahimu na ug lakaw. Ang imung mga gagmay nga katawa nahimu’g na ug gagmayng mgapulung. Nitulo ang iyang luha samtang nadungug niya ang imung unang lituk ug “MAMA”.

Sa edad nga sais, gihatud ka niya sa first day of school nimo sa nursery. Hilak kaayo ka kay mao to ang unang higayun nga malayo ka niya mao nang bisan dili siya ganahan mubuhi nimo, hinay-hinay niyang gibuhian ang imung mga tudlu samtang naghilak nga mitalikud dayung lakaw. Kahibaw siya nga kinahanglan nimo nga makat-un nga mubarug nga ikaw ra usa.

Sa edad nga trese, nakat-un naka ug barkada. Mauwaw naka mu-kiss sa imung mama ug mauwaw nasad ka kung sweet siya nimo atubangan sa imung mga barkada. Mu-ingon dayun ka, “ Ayaw na Ma, Mauwaw ko naa akong mga amigo ug amiga”

Sa edad nga disi-otso, mahadluk ka muingon sa imong mama nga nahagbung ka sa usa ka subject o mauwaw naka mu-open about sa imung personal life. Mu try ug reach out nimo ang imong mama kung naa kay problema apan ang imung isulti niya “ Ayaw nalang ma, di gihapon ka kasabot nako”

Sa edad nga baynte-uno, siya ang pinaka-proud ug pinakamalipayun  tungud kay nahuman na ka sa imung pagtungha. Wala nimo nabantayan nga mitulo ang iyang mga luha sa dihang nipaso naka sa stage dayung dawat sa imung diploma. Tanan nga pag-ampo ug pangaliya iyang gibuhat, ma-abot lang nimo ang imung mga panganduy sa kinabuhi ug mahimo kang successful arun mas hayag ang imung kaugmaon.

Sa edad nga baynte-singko, anaa naka’y hapsay ug stable nga trabaho. Tanang kapakyasan sa kinabuhi ug trabaho imung na-agian. Apan wala nagkulang ang imung inahan sa pagpahinumdum kanimo nga “Anak, para nako ikaw gihapon ang pinakabest sa tanan ug ayaw na huna-hunaa ang isulti sa uban”

Sa edad nga 30 ug hangtud karun, imung gimahal ang imung asawa sama sa pagmahal nimo sa imung inahan. Naka-amgu ka nga ang tanang sakripisyo ug paningkamut sa imung inahan alang lamang sa imung kaayohan. Nagbasul ka sa tanan nimong pagbaliwala sa iyang mga paningkamut arun lamang makab-ut nimo ang imung mga panganduy. Nagbasul ka nga bisan sa katapusang higayun wala nimo napabati ug napakita sa imung inahan ang imung pasalamat kaniya, nga bisan sa iyang katapusang gininhawa, ikaw lang gihapon ang iyang gipangita apan wala ka diha sa iyang kiliran. Wala ka sa iyang kiliran samtang nangaliya siya nga unta sa iyang pagpiyung makit-an niya ang imung mga pahiyum. Pahiyum nga una niyang nakit-an sa dihang bata paka, pahiyum sa dihang nigraduate naka ug high school, pahiyum sa dihang nidawat naka sa imung diploma sa college ug sa imung  pahiyum sa dihang gikasal naka sa imung pangasaw-unon. Sa pagkaputol sa iyang gininhawa, gakus-gakus niya ang imung litrato nadtung bata paka, ang bata nga bisan sa pagkamasaypun sa kalibutan, gi-agak sa saktung dalan arun dili mahisala-ag sa bati nga binuhatan.

Siya ang inahan ug ikaw ang bata. Sa paghiguma ikaw gimugna, sa paghiguma usab ikaw mawala.

 (Hulagway gikan sa http://www.salem-news.com )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s