Hini-usa’ng Pagtu-u

“Simba-simba ra man na!”

Matud pa sa uban, dili masukud ang imu’ng pagka-Kristiyanos pina-agi sa kanunay nga pag-simba o kun ang pag-kumpleto sa siyam ka misa novena matag piyesta. Musimba lagi, apan wala dinha ang huna-huna: sigon pa nila. Apan angayan ba nga hukman nato ang ato’ng isig-katawo tungud lamang sa ilang pama-agi sa pagpadayag sa ilang pagtu-o?

Matag-usa kanato aduna’y mga personal nga intensiyon kon katuyu-an nga gusto’ng ipadangat sa Ginoo. Mamahimo’ng material man kini, pisikal ug ispiritwal.

Dili ikalimod nga usa kana sa mga nag-una’ng hinungdan kun nganu’ng libu-an ka mga deboto ang mudagsa sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu.Tataw nga sa matag-simba nila, bibit nila ang ilang tagsa-tagsa ka katuyu-an sa panghina-ot nga dunggon ni Señor Sto. Niño ang ilang mga pag-ampo. Sa ato’ng pagsulud sa balay-alampu-anan, dinha nimo mahimamat ang nagkalain-laing klase sa tawo nga ma’y lain-lain’g  kasinatian usab sa kinabuhi. May mga nagluhud samtang nag-ampo sa hilom, may mga nagpiyong ang mga mata, may mga tawo usab nga muduko-hangad sa langit ug labaw sa tanan may mga tawo usab nga magbakho ug maghilak atubangan sa Bala-ang Bata. Wala man kita masayud sa unud sa ilang mga pag-ampo apan nasayud kita nga luyu sa ilan’g mapa-ubsanong pagsangpit kang Señor Santo Niño, ana-a nagpahipi ang pagla-um sa ilang mga kasing-kasing nga ugma-damlag itugut sa Batang Jesus ang ilang mga gipangayo.

Ang tema karong tu-iga naghatag ug gibug-atun kang Santo Niño isip tinubdan sa panaghi-usa ug manlalaban sa tanang binuhat. Ang unud sa tema maayo unta ug mapanalaminan kanatong mga katawhan nga sa paghigugma: atong ma-angkon ang panaghi-usa. Dili man kita hingpit ug takos sanglit nabuhi man kita sa sala apan sa hinay-hinay, mamahimo nato’ng bag-uhon ang ato’ng mga na-andan nga mga hiwi nga binuhatan.

“Kun usahay malimot man kita sa pagsangpit sa kaniya, kun ugaling mas palabihon pa nato ang mga kalipay nga kalibutanun, kun sa ta-as nga higayun ato siyang gitalikdan, kun ugaling mapakyas man kita sa atong mga tinguha, kun padayunun gihapon nato ang pagpakasala: wala’y si bisan kinsa ang makahukom sa atong pagkatawo. Ang Diyos lamang ang may katungod sa paghukum kanato.”

Wala’y sayup sa pagpadayag sa atu’ng pagtu-u. Kun musimba man kita ug kumpletuhon ang siyam ka Novena, bu-ut pasabot lamang ana nga gihatagan nato ug bili ang atong pagtu-u isip mga binunyagan. Ang kawad-on sa gugma mao ang makapukan sa atung pagtu-u, apan ang pagnag-ambitay sa gugma sa matag-usa makahimo ug katilingban nga malinawon ug nagkahi-usa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s