Ang Kasilag ni Dimitria

(Disclaimer: Ang mga tawu, lugar ug mga pang-hitabu bunga lamang sa huna-huna sa manunulat. Kung ana-a may pagka-pariha sa tinud-anay nga kinabuhi, wala kini tuyu-a sa manunulat u wala siya’y intinsyun nga sundugun kini.)

MILIHUK na ang mga panganud ug mikusug na usab ang hurus sa hangin. Misugud na ug taligsik. Ang kilat mao’y nagbanwag sa ngitngit nga dalan nga gitadlas sa usa ka hamtung nga babaye nga nagdanguy-nguy ilawum sa kusug nga bunuk sa uwan. Nagkagidlay ang iyang bisti, napunu sa bun-ug ang iyang nawung, ug wala niya panumbalinga ang mga pinu’ng bildu nga nidapat sa iyang mga hubung tiil.

Tin-aw pa sa panumduman ni Dimitria ang gabii diin iyang gidawat ang gugma ni Gonzalo. Pista sa ilang dapit ug aduna’y pasundayag nga giandam ang mga ulitawo nianang gabhiuna. Naglingkud si Dimitria sa siya nga ginama sa kahuy samtang nagtan-aw kang Gonzalo nga nagsayaw ug Pandanggu. Sa dayung human na sa maung pasundayag, nikalit lang ug luhud si Gonzalo sa iyang atubangan ug gikuha ang iyang mga kamut ug gihagkan kini. Mitan-aw si Dimitria sa palibut ug iyang nakita ang kasadya sa mga tawu. Mitutuk siya kang Gonzalo ug sa wala’y pagduha-duha iya kining gisugut. Sa paglabay sa mga adlaw, nagmalipayon sila sa ilang panaghigugma-ay. Gitugyan ni Dimitria ang iyang tibuuk pagsalig ug paghigugma kang Gonzalo kay nakita niya nga tim-us usab ug tiunay ang paghigugma niini ngadtu kaniya. Usa ka adlaw niana, nahibulung siya kay gidala siya ni Gonzalo sa may daplin sa sapa ug gihalaran siya niini ug usa ka awit samtang giduyugan kini sa iyang gitara. Niduul ug kalit si Gonzalo kaniya ug mapwirsahung gigakus siya ug gihagkan niini ang iyang li-ug. Nagsugud na ug kamang ang kulba ug kahadluk sa tibuuk lawas ni Dimitria. Nisuway siya pag-ikyas apan hugut kaayung gipugngan sa maung lalaki ang iyang duha ka kamut. Nagunitan ni Dimitria ang gitara ug iyang gihapus sa ulu ni Gonzalo. Niagulu sa kasakit ang lalaki ug nakakuha siya ug higayun nga muikyas samtang bitbit gihapun niya ang gitara sa iyang kamut. Nikaratil siya pagdagan apan napandul siya sa dakung batu hinungdan sa iyang pagkahagba sa yuta. Nalabay niya ang karaang gitara ug naglutaw na kini sa sapa. Nakabatyag siya ug luya. Ug sa wala pa siya nawad-an sa iyang kabuut, nipatung na si Gonzalo sa iyang lawas ug gipanamastamasan na niini ang iyang pagkababayi.

Usa ka balita ang unud sa mga mantalaan sayu nianang buntag diin giingong usa ka lalaki ang napunu sa samad-dinunggaban sa tibuuk lawas. Naghangus pa nga misulud sa iyahang lawak ang maanyag nga babayi ug nitalidhay siya atubangan sa guba nga salamin. Milampus siya sa iyang pagpanimalus. Iyang gikutlu ang kinabuhi sa lalaki nga gihatagan niya sa iyahang tibuuk kinabuhi apan giusikan lang niini bugti ang lawasnung kahidlaw. Nagkurug siyang mikuha sa pusil nga anaa ilawum sa aparadur. Iya kining gipunting sa iyahang ulu ug gikadlit ang gatilyo sa maung armas. Nihagba siya sa sawug ug nagkatag ang mga pahina sa tala-adlawan nga natumug sa dugu. Nahisulat na kini’ng daan sa iyang kapalaran. Karun ang adlaw nga gikatakdang mapupus ang pag-antus ni Dimitria tungud lamang sa usa ka sayup sa iyahang kagahapun.

(Hulagway gikan sa net)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s